رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

نمونه رای الزام به تمکین

پرونده کالسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۰۰۴۵۸۸۶ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۳۶۷۵۴۶۳

خواهان:

آقای امیرسام . رفرزند سیدعلی با وکالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – یوسف آباد ـ خ فتحی شقاقی ـ پ۲۷ ـ ط ۴ ـ واحد ۱۴

خوانده:

خانم شراره . زفرزند محمد با وکالت آقای علیرضا . به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بزرگراه رسالت

خواسته:

الزام به تمکین

 رأی دادگاه

در خصوص دادخواست امیر سام . ر فرزند سید علی با وکالت حمیرا پارسا بطرفیت کبری وره مهر فرزند محمد با وکالت علیرضا بخواسته الزام خوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی مورخه ۷… مورخ ۷/۹/۱۳۷۱ و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان که بیان داشت خوانده از سال ۱۳۹۱ منزل مشترک را ترک نموده و از وی در این سالها نفقه می گیرد و به منزل مراجعت نکرده و از وی تمکین ننموده است لذا خواهان الزام خوانده به تمکین از وی (مراجعت به منزل مشترک) را دارد و دارای منزل بهمراه امکانات اولیه برای زندگی نیز می باشد ، وکیل خواهان نیز اظهار داشت که خواسته موکل الزام خوانده ا خواسته خواهان بدلیل اینکه منزل مناسب تهیه به تمکین و حضور درمنزل تهیه شده می باشد ، خوانده و وکیل وی اظهار داشتند که سابقً نکرده بود رد شده است و اینکه خواهان مواد مخدر مصرف می کرد ودر صورت تهیه منزل مناسب حاضر به زندگی هست ، خواهان ا معتاد به مواد مخدر بوده ، دادگاه برای بررسی وضعیت مناسب بودن منزل و اثاث البیت از طریق واحد نیز اظهار داشت خوانده سابقً مددکاری مجتمع اقدام به تحقیقات نموده که حسب گزارش ان واحد منزل و اثاث البیت تهیه شده مناسب برای زندگی متعارف می باشد دادگاه با عنایت به اینکه پس از وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر برقرار می شود و با توجه به مراتب فوق و اینکه خوانده دلیلی بر اثبات ادعای عدم تمکین از خواهان ارائه ننموده است و اصل بر حفظ و تداوم زندگی مشترک است ، خواسته را وارد دانسته و باستناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج (حضور در منزل مشترک) را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

معاون سرپرست مجتمع قضائی و دادرس شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده یک تهران

 

———————————————————————————————————————————

رای تجدیدنظر

الزام به تمکین

پرونده کالسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۰۰۴۵۸۸۶ شعبه ۷۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۴۸۸۳۷۸

تجدیدنظرخواه:

خانم شراره . زفرزند محمد به نشانی استان تهران -خ ۱۷ شهریور پایین تر از پل آهنگ کوچه عالیجناب پالک ۵ طبقه ۳

تجدیدنظرخوانده:

آقای امیرسام . ر فرزند سیدعلی با وکالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلی به نشانی استان تهران – یوسف آباد ـ خ فتحی شقاقی ـ پ۲۷ ـ ط ۴ ـ واحد ۱۴

تجدیدنظر خواسته:

نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶۳ مورخه۲۴/۸۳/۱۴۰۱ شعبه محترم ۲۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه پس از بررسی ومطالعه ومداقه در مندرجات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم شراره . زفرزند محمد بطرفیت آقای امیرسام . رفرزند سیدعلی نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶۳ مورخه۲۴/۳/۱۴۰۱ شعبه محترم ۲۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کالسه ۵۸۸۶ مبنی برصدور حکم الزام به تمکین،لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی باشد و موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابرازننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸و ۳۶۵ از همان قانون یاد شده تایید و استوار می کند.

رای صادره قطعی است.و اجرای آن منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه درمعیت مامورین واحد مددکاری اجتماعی خواهد بود.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار شعبه ۷۶ دادگاه تجدید نظر استان

————————————————————————————————

مشاوره حقوقی

توضیحاتی در مورد الزام به تمکین داده شد و سپس رای الزام به تمکین که توسط وکیل خانواده اخذ شده را مشاهده کردید و در آخر رای تجدیدنظر الزام به تمکین و بررسی نهایی ادله و رای صادره از دادگاه تجدیدنظر.

چنانچه نیازه به مشاوره حقوقی با موضوع تمکین و الزام به تمکین داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۵۵۴۵۸۰

۰۹۱۲۳۶۶۶۹۲۸

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

1 دیدگاه

  1. … [Trackback]

    […] Info on that Topic: yeksoal.com/حقوقی/نمونه-رای-الزام-به-تمکین/ […]