1. تا سوالتونو دیدم یاد اون ایمویی افتادم که ی زمانی میگفتن بخاظرش خیلیا خودکشی کردن

    تا سوالتونو دیدم یاد اون ایمویی افتادم که ی زمانی میگفتن بخاظرش خیلیا خودکشی کردن

    کوچک کردن
  2. منکه اولین باره که همچین چیزی می شنوم.

    منکه اولین باره که همچین چیزی می شنوم.

    کوچک کردن