aalan
  1. بله، به نقل از sharghdaily استرس و اضطراب می تواند بر سیستم گوارش اثر بگذارد و به یبوست کمک کند. تمرین های تمدد اعصاب و مدیتیشن انجام دهید.

    بله، به نقل از sharghdaily استرس و اضطراب می تواند بر سیستم گوارش اثر بگذارد و به یبوست کمک کند. تمرین های تمدد اعصاب و مدیتیشن انجام دهید.

    کوچک کردن