1. بنظرم اگه واقعاً میخوای هزینه کنی، یه Surface بگیر، چون توی این بازارها بیشتر اوقات نیاز به یک کامپیوتر هست تا گوشی

    بنظرم اگه واقعاً میخوای هزینه کنی، یه Surface بگیر، چون توی این بازارها بیشتر اوقات نیاز به یک کامپیوتر هست تا گوشی

    کوچک کردن