1. اقا اگه ندارید نرید من 30 هزار بیت کویین به دارک واریز کردم فک نکنید الکیه جلو خدم انگشتای زن رو با اره برقی میزد یا اینکه ممکنه نفر بعدی خود تو باشی بخاطر وجود زیاد هکر داخل دارک وب اقا میتونبد شکنجه هم تعیین کنید میتونید  دستور بدید گوش ببره ولی بطور زنده جلوی شما ناخون میکشن گوش میبرن خلاصه ضحمتاادامه مطلب ...

    اقا اگه ندارید نرید من ۳۰ هزار بیت کویین به دارک واریز کردم فک نکنید الکیه جلو خدم انگشتای زن رو با اره برقی میزد یا اینکه ممکنه نفر بعدی خود تو باشی بخاطر وجود زیاد هکر داخل دارک وب اقا میتونبد شکنجه هم تعیین کنید میتونید  دستور بدید گوش ببره ولی بطور زنده جلوی شما ناخون میکشن گوش میبرن خلاصه ضحمتاتونو به باد ندیدن مثل من

    کوچک کردن