1. به نظرم من یه چیز کاربردی هدیه بدین بهتره. مثلا می تونید از سایت بای سل، الگوی کیف چرم دانلود کنید، بدوزید و هدیه بدین.

    به نظرم من یه چیز کاربردی هدیه بدین بهتره. مثلا می تونید از سایت بای سل، الگوی کیف چرم دانلود کنید، بدوزید و هدیه بدین.

    کوچک کردن