aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. معمولا از روز دوم به بعد زخم آبسه بیمار بسیار کوچک می شود و به سمت محو شدگی می رود. کلیه زخم ها بین 9 تا 15 روز به صورت معمولی و در افراد عادی با سرعت بهبودی متوسط درمان می گردند. از سایت بی نه

    معمولا از روز دوم به بعد زخم آبسه بیمار بسیار کوچک می شود و به سمت محو شدگی می رود.
    کلیه زخم ها بین ۹ تا ۱۵ روز به صورت معمولی و در افراد عادی با سرعت بهبودی متوسط درمان می گردند. از سایت بی نه

    کوچک کردن