یک سوال Latest سوالات

  1. بنظرم بهترین راه برای رنک آپ بازی کردن زیاد هست شما با بازی کردن زیاد تجارب زیادی در بازی بدست می آورید و باعث می شود که بتوانید نسبت به همتیمی هایتان بهتر بازی کنید و گیم را ببرید .

    بنظرم بهترین راه برای رنک آپ بازی کردن زیاد هست شما با بازی کردن زیاد تجارب زیادی در بازی بدست می آورید و باعث می شود که بتوانید نسبت به همتیمی هایتان بهتر بازی کنید و گیم را ببرید .

    کوچک کردن