یک سوال Latest سوالات

  1. ابتدا HTML رو یاد بگیرید. بعد css سپس یک زبان برنامه نویسی مثل ++c و غیره می تونید برید به سمت PHP و  java که بیشتر در طراحی سایت کاربرد داره

    ابتدا HTML رو یاد بگیرید. بعد css سپس یک زبان برنامه نویسی مثل ++c و غیره می تونید برید به سمت PHP و  java که بیشتر در طراحی سایت کاربرد داره

    کوچک کردن