aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. سرمایه گذاری در هر حوزه ای نیاز به دانش، تجربه و تحقیق بالایی است، بنظرم قبل از شروع باید در دوره های مرتبط شرکت کنید تا با دانش و اگاهیی بالا اقدام به سرمایه گذاری کنید.

    سرمایه گذاری در هر حوزه ای نیاز به دانش، تجربه و تحقیق بالایی است، بنظرم قبل از شروع باید در دوره های مرتبط شرکت کنید تا با دانش و اگاهیی بالا اقدام به سرمایه گذاری کنید.

    کوچک کردن