یک سوال Latest سوالات

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  1- مرگ با افتخار 2- هیچکس جز خودت بهت کمک نمیکنه 3-کلاس درس در پاکستان 4- درس ایستادگی از کوچک مرد بزرگ 5-بعضی افراد فقط نشون میدن که میخوان کمک کنن 6-ممکنه منو بشناسی ولی هنوز منو نشناختی! 7- زندگی همش پول نیست، دنبال خوشبختی باشید 8- سخت کوشی در ابتدا راه زندگی کردن در آینده را مستقیم میکنه 9- نقشادامه مطلب ...

  ۱- مرگ با افتخار

  ۲- هیچکس جز خودت بهت کمک نمیکنه

  ۳-کلاس درس در پاکستان

  ۴- درس ایستادگی از کوچک مرد بزرگ

  ۵-بعضی افراد فقط نشون میدن که میخوان کمک کنن

  ۶-ممکنه منو بشناسی ولی هنوز منو نشناختی!

  ۷- زندگی همش پول نیست، دنبال خوشبختی باشید

  ۸- سخت کوشی در ابتدا راه زندگی کردن در آینده را مستقیم میکنه

  ۹- نقش رسانه در نشان دادن واقعیت

  کوچک کردن