یک سوال Latest سوالات

  1. اگر وسيله برقي و پريزي كه از ان برق براي جارو گرفته ايد روي يك فيوز مينياتوري باشند و امپر فيوز كم باشد ، اين حالت رخ مي دهد ، به اصطلاح low voltage پيش مي ايد ، اگر فيوز سالم باشد ، برق را قطع مي كند ، در غير اين صورت ، محافظ عمل مي كند . مقدار امپر فيوز بايد از جمع امپر جارو و وسيله برقي تان بيشترادامه مطلب ...

    اگر وسیله برقی و پریزی که از ان برق برای جارو گرفته اید روی یک فیوز مینیاتوری باشند و امپر فیوز کم باشد ، این حالت رخ می دهد ، به اصطلاح low voltage پیش می اید ، اگر فیوز سالم باشد ، برق را قطع می کند ، در غیر این صورت ، محافظ عمل می کند . مقدار امپر فیوز باید از جمع امپر جارو و وسیله برقی تان بیشتر باشد .

    کوچک کردن