یک سوال Latest سوالات

  1. به علت گردش انتقالی زمین به دور خورشید موجب می شود که تابش نور خورشید بر هر نقطه از زمین در روزهای مختلف سال با هم متفاوت باشد,علت این امر تفاوت زاویه تابش خورشید بر محور های مختلف زمین است که این امر خود باعث فصول مختلف در دو نیمکره زمین می شود.و همچنین زمین با گردش وضعی به دور محور خود که در هر شبادامه مطلب ...

    به علت گردش انتقالی زمین به دور خورشید موجب می شود که تابش نور خورشید بر هر نقطه از زمین در روزهای مختلف سال با هم متفاوت باشد,علت این امر تفاوت زاویه تابش خورشید بر محور های مختلف زمین است که این امر خود باعث فصول مختلف در دو نیمکره زمین می شود.و همچنین زمین با گردش وضعی به دور محور خود که در هر شبانه روز24ساعت می باشد موجب می شود که زاویه تابش خورشید بر یک نصف النهار خاص ساعات شبانه روز را کوتاه یا بلند کند.به همین دلیل در فصول سرد طول روز از شب کوتاه تر است چون زاویه تابش خورشید مایل تر است و برعکس در تابستان زاویه زاویه تابش خورشید عمود تر بود پس روز طولانی تر است.

    کوچک کردن