یک سوال Latest سوالات

  1. طبق استانداردهای نصب پکیج دیواری از کف ساختمان به اندازه یک و نیم متر است به همین دلیل نصب پکیج در ارتفاع نباید کمتر از ۱ یا بیشتر از ۲ متر باشد. هر قیمت پکیج یوتان دیواری حتماً میبایست بصورت جداگانه دارای دودکش مختص خود بوده و بر روی پشت بام نصب شود.

    طبق استانداردهای نصب پکیج دیواری از کف ساختمان به اندازه یک و نیم متر است به همین دلیل نصب پکیج در ارتفاع نباید کمتر از ۱ یا بیشتر از ۲ متر باشد. هر قیمت پکیج یوتان دیواری حتماً میبایست بصورت جداگانه دارای دودکش مختص خود بوده و بر روی پشت بام نصب شود.

    کوچک کردن