aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. بله زیرا سوزن ها به عمق کمی از پوست شما وارد می شوند. این که شما چقدر در تحمل درد و احساس آن حساس هستید تعیین می کند که نیاز به استفاده از محصولات بی حسی وجود دارد یا نه

    بله زیرا سوزن ها به عمق کمی از پوست شما وارد می شوند. این که شما چقدر در تحمل درد و احساس آن حساس هستید تعیین می کند که نیاز به استفاده از محصولات بی حسی وجود دارد یا نه

    کوچک کردن