یک سوال Latest سوالات

 1. در طول تاریخ ایران سلسله هایی روی کار آمدن که هر کدام مدتی حکومت کردند و بعد از میان رفتند ولی هرکدام برای توسعه قلمرو خود کوشیدند که در بیشتر مواقع موفق بودند اما در این سلسله ها کسی هم بود که آن سلسله را به انحطاط بکشد.به هر حال هر سلسله ایی دوران اوجی برای خود داشته.در این مطلب قلمرو سلسله های گوادامه مطلب ...

  در طول تاریخ ایران سلسله هایی روی کار آمدن که هر کدام مدتی حکومت کردند و بعد از میان رفتند ولی هرکدام برای توسعه قلمرو خود کوشیدند که در بیشتر مواقع موفق بودند اما در این سلسله ها کسی هم بود که آن سلسله را به انحطاط بکشد.به هر حال هر سلسله ایی دوران اوجی برای خود داشته.در این مطلب قلمرو سلسله های گوناگون ایران را قرار داده ایم.

  قلمرو ایران در سلسله مادها

  قلمرو ایران در سلسله مادها

  مادها-۷۲۸ پیش از میلاد–۵۴۹ پیش از میلاد

  قلمرو ایران در سلسله هخامنشیان

  قلمرو ایران در سلسله هخامنشیان

  هخامنشیان ۵۵۰-۳۳۰

  قلمرو ایران در سلسله سلوکیان

  قلمرو ایران در سلسله سلوکیان

  سلوکیان۳۲۳-۶۰

  قلمرو ایران در سلسله ساسانیان

  قلمرو ایران در سلسله ساسانیان

  قلمرو ساسانیان۲۲۶-۶۵۱

  قلمرو ایران در سلسله سامانیان

  قلمرو ایران در سلسله سامانیان

  سامانیان۸۶۱-۹۹۹

  قلمرو ایران در سلسله صفاریان

  قلمرو ایران در سلسله صفاریان

  صفاریان۸۶۱-۱۰۰۳

  قلمرو ایران در سلسله طاهریان

  قلمرو ایران در سلسله طاهریان

  طاهریان۸۲۱-۸۷۳

  قلمرو ایران در سلسله آل بویه

  قلمرو ایران در سلسله آل بویه

  آل بویه ۹۳۴-۱۰۵۵

  قلمرو ایران در سلسله آل زیار

  قلمرو ایران در سلسله آل زیار

  آل زیار۹۲۸-۱۰۴۳

  قلمرو ایران در سلسله سلجوقیان

  قلمرو ایران در سلسله سلجوقیان

  سلجوقیان۱۰۳۷-۱۱۹۴

  قلمرو ایران در سلسله غزنویان

  قلمرو ایران در سلسله غزنویان

  غزنویان ۹۷۵-۱۱۸۷

  قلمرو ایران در سلسله ایلخانان

  قلمرو ایران در سلسله ایلخانان

  ایلخانان۱۲۵۶-۱۳۵۳

  قلمرو ایران در سلسله خوارزمشاهیان

  قلمرو ایران در سلسله خوارزمشاهیان

  خوارزمشاهیان۱۱۹۰-۱۲۲۰

  قلمرو ایران در سلسله تیموریان

  قلمرو ایران در سلسله تیموریان

  تیموریان ۱۳۷۰-۱۵۰۶

  قلمرو ایران در سلسله غوریان

  قلمرو ایران در سلسله غوریان

  غوریان ۱۱۴۹–۱۲۱۲

  قلمرو ایران در سلسله افشاریان

  قلمرو ایران در سلسله افشاریان

  قلمرو افشاریان

  قلمرو ایران در سلسله قراقویونلو

  قلمرو ایران در سلسله قراقویونلو

  قراقویونلو۱۴۰۷-۱۴۶۸

  قلمرو ایران در سلسله جلایریان, چوپانیان و مظفریان

  قلمرو ایران در سلسله جلایریان, چوپانیان و مظفریان

  جلایریان, چوپانیان و مظفریان۱۳۱۴-۱۴۳۲

  قلمرو ایران در سلسله صفویه

  قلمرو ایران در سلسله صفویه

  صفویه۱۵۰۱-۱۷۲۲

  قلمرو ایران در سلسله قاجاریه

  قلمرو ایران در سلسله قاجاریه

  قلمرو ایران در سلسله زندیه

  قلمرو ایران در سلسله زندیه

  قلمرو ایران در سلسله پهلوی

  قلمرو ایران در سلسله پهلوی

   

  کوچک کردن