یک سوال Latest سوالات

  1. من هم مشکل مشابه داشتم و با تحقیق توی سایت های مهندسی و صنعتی به این نتیجه رسیدم که :علت های زیادی میتونه داشته باشه. میتونه به خاطر واشر در باشه، یا اینکه گاز یخچال کامل شارژ نیست، یا اینکه ترموستات روشن و خاموش خوب کار نمیکنه و .....

    من هم مشکل مشابه داشتم و با تحقیق توی سایت های مهندسی و صنعتی به این نتیجه رسیدم که :علت های زیادی میتونه داشته باشه. میتونه به خاطر واشر در باشه، یا اینکه گاز یخچال کامل شارژ نیست، یا اینکه ترموستات روشن و خاموش خوب کار نمیکنه و …..

    کوچک کردن