یک سوال Latest سوالات

  1. برای پوست از آستون استفاده کنید استون موجب حل شدن ”سیانواکریت” که ماده اصلی در چسب یک دو سه است می شود.

    برای پوست از آستون استفاده کنید استون موجب حل شدن ”سیانواکریت” که ماده اصلی در چسب یک دو سه است می شود.

    کوچک کردن