امیر کریمی

آیا می توانید کتاب هایی در زمینه تاریخ کامپیوتر معرفی کنید ؟

آیا می توانید کتاب هایی در زمینه تاریخ کامپیوتر معرفی کنید ؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط