یک سوال Latest سوالات

دکتر افشین رشید
کاربر

با توجه به ابعاد اتم سیلیسیوم که حدود ۴۶/۱ آنگستروم (۱۴۶/۰ نانومتر) حجم جنبش مولکولی نانو ذرات فعال به چه میزان است؟؟

با توجه به ابعاد اتم سیلیسیوم که حدود ۴۶/۱ آنگستروم (۱۴۶/۰ نانومتر) حجم جنبش مولکولی نانو ذرات فعال به چه میزان است؟؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط