دکتر افشین رشید

در مدار الکترونیکی RLC (فیلتر الکترونیکی) حروف به ترتیب به عنوان سمبل الکتریکی معمول برای چه قطعاتی شناخته میشوند ؟؟

سه قطعه و اِلمان اِلکتریکی خیلی مهم در مدار این فیلتر و مدار الکترونیکی تشکیل میدهند.

1 پاسخ

  1. سه قطعه و اِلمان اِلکتریکی خیلی مهم در مدار این فیلتر و مدار الکترونیکی تشکیل میدهند.(مقاومت . سلف و خازن)

    سه قطعه و اِلمان اِلکتریکی خیلی مهم در مدار این فیلتر و مدار الکترونیکی تشکیل میدهند.(مقاومت . سلف و خازن)

    کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط