aalan
academimelal
کاربر

مدت زمان یادگیری زبان انگلیسی چقدر است؟

1 پاسخ

 1. سطح صفر تا سطح A1 که نیاز به 70 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح A1 تا سطح A2 که نیاز به 150 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح A2 تا سطح B1 که نیاز به 300 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح B1 تا B2 که نیاز به 200 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح B2 تا سطح C1 به 200 ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد. و در نهایت سطح C1 تا Cادامه مطلب ...

  سطح صفر تا سطح A1 که نیاز به ۷۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح A1 تا سطح A2 که نیاز به ۱۵۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح A2 تا سطح B1 که نیاز به ۳۰۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح B1 تا B2 که نیاز به ۲۰۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح B2 تا سطح C1 به ۲۰۰ ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد.
  و در نهایت سطح C1 تا C2 که به ۳۰۰ ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد.

  آموزش زبان انگلیسی ملل

  کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط