aalan

یک سوال Latest سوالات

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. اینجا هم پرچم های امپراتوری های مختلف را جمع آوری کردم پرچم امپراتوری ماد ها مادها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. پرچم فوق متعلق به حکومت ماد ها است که از سال ۶۲۵ تا ۵۴۹ قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند. پرچم امپراتوری هخامنشیان اادامه مطلب ...

  اینجا هم پرچم های امپراتوری های مختلف را جمع آوری کردم

  پرچم امپراتوری ماد ها

  پرچم امپراتوری ماد ها

  مادها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. پرچم فوق متعلق به حکومت ماد ها است که از سال ۶۲۵ تا ۵۴۹ قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند.

  پرچم امپراتوری هخامنشیان

  پرچم امپراتوری هخامنشیان

  امپراتوری هخامنشیان توسط کوروش بزرگ شکل گرفت. این امپراتوری، بزرگ ترین امپراتوری بود که جهان باستان تا آن زمان و حتی سالیان سال بعد از آن به خود دید. وسعت این امپراتوری که از سال ۵۵۰ تا ۳۳۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت می کرد

  پرچم امپراتوری سلوکیان

  پرچم امپراتوری سلوکیان

  س از مرگ اسکندر بزرگ در راه بازگشت به یونان، فتوحات وی بین فرماندهان و دوستان نزدیکش تقسیم شد. سلوکوس یکی از آن ها بود که خود را حکمران ایران، و حکومتش را سلوکیه نامید. امپراتوری سلوکیان از سال ۳۳۰ قبل از میلاد تا ۱۸۰ سال بعد، یعنی سال ۱۵۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت کردند.

  پرچم امپراتوری اشکانیان

  پرچم امپراتوری اشکانیان

  اشکانیان از قوم پارت ها بوده و در شمال ایران زندگی می کردند. مبدا شکل گیری امپراتوری اشکانیان در سال ۲۴۸ قبل از میلاد بود و پس از نابودی سلوکیان، این اشکانیان بودند که قدرت بزرگ منطقه به حساب می آمدند!

  پرچم امپراتوری ساسانیان

  پرچم امپراتوری ساسانیان

  به جرات می توان گفت که یکی از قدرتمند ترین امپراتوری های ایران، امپراتوری ساسانیان بوده است. در زمان این امپراتوری، ایران در مجاورت قدرت مطرحی چون امپراتوری بیزانس یا همان روم شرقی بود، اما با داشتن قدرت نظامی بسیار بالا، مردم کشور حتی در مرز ها نیز احساس امنیت می کردند!

  پرچم امپراتوری سلجوقیان

  پرچم امپراتوری سلجوقیان

  به گفته ی بیهقی، سران قبایل سلجوقی از علامت ها و نشان های مخصوصی استفاده می کردند، اما در مورد رنگ و نقش پرچم آن ها هیچ صحبتی نشده است! اما با توجه به این که سلجوقیان آداب خود را از غزنویان و سامانیان تقلید می کردند، احتمال داده می شود که رنگ پرچم آن ها نیز به تقلید از غزنویان و سامانیان به رنگ مشکی بوده باشد.

  پرچم امپراتوری صفویه

  پرچم امپراتوری صفویه

  پرچم امپراتوری افشاریان

  پرچم امپراتوری افشاریان

  پرچم امپراتوری زندیه

  پرچم امپراتوری زندیه

  پرچم حکومت پادشاهی قاجار

  پرچم حکومت پادشاهی قاجار

  پرچم قاجار طراحی شده توسط امیرکبیر

  پرچم حکومت پادشاهی پهلوی

  پرچم حکومت پادشاهی پهلوی

  پرچم جمهوری اسلامی ایران

  پرچم جمهوری اسلامی ایران

  منابع:

  ویکیپدیا
  تاریخ طبری
  اطلس کاتالان
  festivalofart

  کوچک کردن
 2. در طول تاریخ ایران سلسله هایی روی کار آمدن که هر کدام مدتی حکومت کردند و بعد از میان رفتند ولی هرکدام برای توسعه قلمرو خود کوشیدند که در بیشتر مواقع موفق بودند اما در این سلسله ها کسی هم بود که آن سلسله را به انحطاط بکشد.به هر حال هر سلسله ایی دوران اوجی برای خود داشته.در این مطلب قلمرو سلسله های گوادامه مطلب ...

  در طول تاریخ ایران سلسله هایی روی کار آمدن که هر کدام مدتی حکومت کردند و بعد از میان رفتند ولی هرکدام برای توسعه قلمرو خود کوشیدند که در بیشتر مواقع موفق بودند اما در این سلسله ها کسی هم بود که آن سلسله را به انحطاط بکشد.به هر حال هر سلسله ایی دوران اوجی برای خود داشته.در این مطلب قلمرو سلسله های گوناگون ایران را قرار داده ایم.

  قلمرو ایران در سلسله مادها

  قلمرو ایران در سلسله مادها

  مادها-۷۲۸ پیش از میلاد–۵۴۹ پیش از میلاد

  قلمرو ایران در سلسله هخامنشیان

  قلمرو ایران در سلسله هخامنشیان

  هخامنشیان ۵۵۰-۳۳۰

  قلمرو ایران در سلسله سلوکیان

  قلمرو ایران در سلسله سلوکیان

  سلوکیان۳۲۳-۶۰

  قلمرو ایران در سلسله ساسانیان

  قلمرو ایران در سلسله ساسانیان

  قلمرو ساسانیان۲۲۶-۶۵۱

  قلمرو ایران در سلسله سامانیان

  قلمرو ایران در سلسله سامانیان

  سامانیان۸۶۱-۹۹۹

  قلمرو ایران در سلسله صفاریان

  قلمرو ایران در سلسله صفاریان

  صفاریان۸۶۱-۱۰۰۳

  قلمرو ایران در سلسله طاهریان

  قلمرو ایران در سلسله طاهریان

  طاهریان۸۲۱-۸۷۳

  قلمرو ایران در سلسله آل بویه

  قلمرو ایران در سلسله آل بویه

  آل بویه ۹۳۴-۱۰۵۵

  قلمرو ایران در سلسله آل زیار

  قلمرو ایران در سلسله آل زیار

  آل زیار۹۲۸-۱۰۴۳

  قلمرو ایران در سلسله سلجوقیان

  قلمرو ایران در سلسله سلجوقیان

  سلجوقیان۱۰۳۷-۱۱۹۴

  قلمرو ایران در سلسله غزنویان

  قلمرو ایران در سلسله غزنویان

  غزنویان ۹۷۵-۱۱۸۷

  قلمرو ایران در سلسله ایلخانان

  قلمرو ایران در سلسله ایلخانان

  ایلخانان۱۲۵۶-۱۳۵۳

  قلمرو ایران در سلسله خوارزمشاهیان

  قلمرو ایران در سلسله خوارزمشاهیان

  خوارزمشاهیان۱۱۹۰-۱۲۲۰

  قلمرو ایران در سلسله تیموریان

  قلمرو ایران در سلسله تیموریان

  تیموریان ۱۳۷۰-۱۵۰۶

  قلمرو ایران در سلسله غوریان

  قلمرو ایران در سلسله غوریان

  غوریان ۱۱۴۹–۱۲۱۲

  قلمرو ایران در سلسله افشاریان

  قلمرو ایران در سلسله افشاریان

  قلمرو افشاریان

  قلمرو ایران در سلسله قراقویونلو

  قلمرو ایران در سلسله قراقویونلو

  قراقویونلو۱۴۰۷-۱۴۶۸

  قلمرو ایران در سلسله جلایریان, چوپانیان و مظفریان

  قلمرو ایران در سلسله جلایریان, چوپانیان و مظفریان

  جلایریان, چوپانیان و مظفریان۱۳۱۴-۱۴۳۲

  قلمرو ایران در سلسله صفویه

  قلمرو ایران در سلسله صفویه

  صفویه۱۵۰۱-۱۷۲۲

  قلمرو ایران در سلسله قاجاریه

  قلمرو ایران در سلسله قاجاریه

  قلمرو ایران در سلسله زندیه

  قلمرو ایران در سلسله زندیه

  قلمرو ایران در سلسله پهلوی

  قلمرو ایران در سلسله پهلوی

   

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط