رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

سبک های محبوب نقاشی

“سبک” به دو معنا به کار می رود: می تواند به عناصر، فنون و تکنیک های بصری متمایز اشاره کند که مشخصه آثار فردی هنرمند است . همچنین می تواند به جنبش یا مکتبی که هنرمند با آن مرتبط است اشاره کند. این ممکن ...